Zápis prvňáčků

Zápis do 1. tříd pro rok 2024/2025 se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb.

Slavnostní zápis se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 10:00 do 17:00 v budově Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace.

Pokud se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu dostavit v řádném termínu, pak se náhradní termín zápisu uskuteční v pondělí 8. 4. 2024. V tomto případě nás prosím nejprve kontaktujte buď telefonicky na čísle 481 321 113 nebo emailem zsturnovmasov@seznam.cz.

 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dosáhnou věku 6 let nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Potřebné dokumenty

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o svěření dítěte do péče (v případě pěstounů apod.)
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Kritéria přijetí k povinné školní docházce

  1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, dle odst. 7 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov.

 

Školský obvod spádové školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, tvoří následující ulice: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy

 

 

2. Děti, které mají v ZŠ Turnov – Mašov, U Školy 56 sourozence.

3.Ostatní děti.

4. V případě více zájemců, kteří budou splňovat dané kritérium, rozhodne o přijetí los.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Předčasný nástup dítěte, které dosáhne věku 6 let po 1. 9. 2024 k plnění školní docházky je možný za těchto podmínek:

  • pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 doporučení z PPP
  • pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024 doporučení z PPP a od odborného lékaře