1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, dle odst. 7 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov.
  2. Ostatní děti s trvalým bydlištěm v Turnově.
  3. Děti, které mají v ZŠ Turnov – Mašov, U Školy 56 sourozence.
  4. Ostatní děti.
  5. V případě více zájemců, kteří budou splňovat dané kritérium, rozhodne o přijetí los.

Školský obvod spádové školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace,
tvoří následující ulice:

Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká ( od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj), U Lomu, U Školy.

V Turnově – Mašově dne 1.3.2017

Mgr. Renata Šulcová
ředitelka školy